ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ
ตารางสอบ ารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ ดูรายละเอียด

  

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3/2560 (สิงหาคม 2560)

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3/2560
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ

  

ประเมินการสอนรายวิชาประจำภาคฤดูร้อน/2559

เรื่อง  ประเมินการสอนรายวิชาประจำภาคฤดูร้อน/2559

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้น นั้น
จึงขอความร่วมมือท่านเข้าประเมินการสอนอาจารย์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน  https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ยกเว้นรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block course เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะแต่ละรายวิชา

อนึ่ง ขอเรียนว่าหากท่านไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน


  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน

 

หน้า 1 จาก 61