ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปรับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน  ตามรายละเอียดดังนี้  ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14


  

แนวปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 


เรื่อง  แนวปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของนักศึกษาหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และที่ประชุมอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ และให้กำหนดแนวการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดังนี้

 1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจผ่านทาง http://reg.nida.ac.th
 2. นักศึกษาส่งหัวข้อวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่นักศึกษาสนใจผ่านทาง http://www.econ.nida.ac.th หลังจากลงทะเบียน ภายใน 2 สัปดาห์
 3. คณะจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทราบหลังจากเปิดภาคภาคการศึกษาไม่เกิน 1 เดือน ผ่านทาง http://econ.nida.ac.th
 4. หลังจากประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทาง http://www.econ.nida.ac.th แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดพบนักศึกษาครั้งที่ 1 ภายใน 3 สัปดาห์ และนักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง ภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน

ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะต้องเพิกถอนวิชาดังกล่าวภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ ก่อนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละครั้ง นักศึกษาต้องขอรับแบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ชั้น 14 และหลังจากเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละครั้ง นักศึกษาต้องนำแบบฟอร์มมาคืนที่เจ้าหน้าที่ภายใน 1 สัปดาห์

 1. นักศึกษาทุกคนนำเสนองานวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในวันเสาร์หรืออาทิตย์ ภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากวันสุดท้ายของการสอบไล่ ในเวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น. โดยการนำเสนอของแต่ละคนจะต้องมีอาจารย์เข้าร่วมฟังอย่างน้อย 2 ท่าน

ทั้งนี้  ให้ใช้ประกาศฉบับนี้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

เอกสารแนบประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 


  

ประกวดแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ข้อมูลคณะเพื่อประกอบการทำ Template
สอบถามรายละเอียดได้ที่่ :

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ : 027273199 027273180
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ตารางสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอน ตารางสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th จะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์

**เปิดภาคเรียนภาคพิเศษ เสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 / เปิดภาคเรียนภาคปกติ จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 **

  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน : ระหว่างวันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561
เว็บสำหรับลงทะเบียน

https://reg.nida.ac.th/

วิชาที่เปิดสอน

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ

: นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1-3 จะต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะ และหลังจากทราบผลการศึกษาภาค 1/2561 แล้วนักศึกษายังสามารถรักษาทุนได้ นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินภาค 2/2561 ที่ได้รับจากสถาบัน (สามารถไปติกต่อรับได้ที่กองคลัง อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3 หลังจากเปิดภาคเรียน) มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนคืนแก่นักศึกษาต่อไป

หากนักศึกษาคนใดสนใจเรียนวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหารภาคพิเศษ สามารถสอบถามวิชาเรียนได้ที่ 02-7273654 นะคะ

 

หน้า 1 จาก 63


 • มาตรฐานจรรยาบรรณ
  ของนักศึกษา
 • สิ่งที่พึงกระทำและ
  ไม่พึงกระทำ