ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2561

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 13 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2561  ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5720313019

นายอานนท์ แสงสว่าง

2

5820313001

นายชัยรัตน์ ภู่สุวรรณ

3

5820313008

นายณัทชัย กิ่งใบสมบูรณ์

4

5710323008

นายเกียรติศักดิ์ คุปตะวณิช

5

5710323026

นางสาวพร้อมจิตต์ สุวรรณกลาง

6

5810323028

นางสาวสุพรรษา ชื่นมาลัย

7

5910323004

นางสาวสุมณฑา แซ่ซิ้ม

8

5910323006

นางสาวชนากานต์ เกิดกลิ่นหอม

9

5910323007

นางสาวพิชญ์สิณี โชคลักษมีกุล

10

5910323012

นางสาวสุพรรณี ปานทอง

11

5910323017

นางสาวปณิดา สนธิยา

12

5910323022

นางสาวสุภาพร โฝงสูงเนิน

13

5910323047

นายอวิรุทธ์ ศรีวัฒนชัยกุล

  • เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2561 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • กำหนดการสอบ : วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
  • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายวิชาการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1)  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ตัวอย่างแบบฟอร์ม) โดยนำส่งที่คณะภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2)  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

  • กรณีที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งนี้ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนธันวาคม 2561
  

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน วิชา EC5030 ระเบียบวิธีวิจัย ภาคการศึกษา 1/2561

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
วิชา EC5030 ระเบียบวิธีวิจัย ภาคการศึกษา 1/2561

*** ขอให้นักศึกษาอีเมลล์เพื่อขอนัดพบอาจารย์ ในครั้งแรก****

รหัสนักศึกษา

คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล

หลักสูตรที่ศึกษา

อาจารย์ผู้ควบคุม

1

5910312016

นางสาวอนุตรา  ไวแสน

ภาคปกติ ศธ.

อ.อัธกฤตย์

2

6010312001

นางสาวขนิษฐา ลิขิตแสงเจริญ

ภาคปกติ ศธ.

อ.อภิรดา

3

6010312002

คณพศ วิจารา

ภาคปกติ ศธ.

อ.ศาสตรา

4

6010312003

นางสาวมนัชยา เด่นดำรงกุล

ภาคปกติ ศธ.

อ.อดิศร์

5

6010312004

กานต์ชนก ไทรบุรี

ภาคปกติ ศธ.

อ.สันติ

6

6010312007

นางสาวปภธนสร บำรุงสาลี

ภาคปกติ ศธ.

อ.อุดมศักดิ์

7

6010312008

นายพีรกุล อดิเรกวัฒนกุล

ภาคปกติ ศธ.

อ.สุจิตรา

8

6010312009

นายอภิวิชญ์ พงษ์ศรี

ภาคปกติ ศธ.

อ.อมรรัตน์

รหัสนักศึกษา

คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล

หลักสูตรที่ศึกษา

อาจารย์ผู้ควบคุม

1

6010322030

นางสาวกนิษฐา  หนึ่งใจ

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.ณดา

2

6010322012

นางสาวนริศรา คงสวัสดิ์

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.ทัศนีย์

3

6010322024

นางสาวสุฑารัตน์ จันเนียม

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.ทัศนีย์

4

6010322018

นางสาวกรกนก ส้มเขียวหวาน

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.นิรมล

5

6010322021

น.ส.ณพวรรณ สุทธาวาศ

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.นิรมล

6

6010322005

น.ส.ศศิประภา  โคตปัญญา

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.ปริยดา

7

6010322004

จินดาภรณ์ แก้วสุข

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.ยุทธนา

8

6010322019

อมรา กาญจนะสมบัติ

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.วิศิษฎ์

9

6010322036

นายนวภัทร พาราพิบูลย์

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.วิศิษฎ์

10

6010322007

วรัทยา อรรคอุดม

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.ศรัณย์

11

6010322023

นางสาว เกสรา วัดนวม

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.ศรัณย์

12

6010322022

นางสาววรมน  อัครสุต

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.ศาสตรา

13

6010322037

ภรัณยู ด้วงอินทร์

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.สรศาสตร์

14

6010322025

วิรศักดิ์ โสน้ำเที่ยง

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.สันติ

15

6010322035

นายพิชญ์พัฒน์ บัณฑูรนิพิท

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.สุจิตรา

16

6010322015

นางสาวกนกวรรณ มหิธิธรรมธร

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.อดิศร์

17

6010322006

ชญานิศ คันธจันทน์

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.อนันต์

18

6010322009

นางสาวปัญญาพร  สำเร็จเฟื่องฟู

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.อภิรดา

19

6010322014

นางสาวจุฑาริณ กิ่งใบสมบูรณ์

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.อมรรัตน์

20

6010322010

แพรพันธ์ เพชรวาณิชกุล

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.อัธกฤตย์

21

6010322041

นายองอาจ ชนะมาร

ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)

อ.อุดมศักดิ์

  

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2561

ประกาศ

◊ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ดูผลสอบ

ผลสอบ

◊ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูผลสอบ
◊ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูผลสอบ
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ไม่ผ่านและมีความประสงค์จะเข้ารับฟังคำชี้แจง สามารถเขียนคำร้องขอฟังคำชี้แจงได้ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 4/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 4/2561

ประกาศ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูรายละเอียด
นักศึกษาต้องส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่า ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
หมายเหตุ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รอดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอีกครั้งในภายหลัง และส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่าตามวันที่กำหนดด้วยนะคะ ส่วนวันสอบและวันประกาศสถานที่สอบให้ยึดตามประกาศของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะ


  

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

น หมายถึง อาคารนวมินทราธิราช / ส หมายถึง อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

หน้า 1 จาก 63