ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อ

และสถานที่สอบ

สอบวันอังคารที่ 22, วันพุธที่ 23 และวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

(กรุณาแต่งกายให้สุภาพนะคะ ผู้หญิงให้ใส่กระโปรงมาในวันสอบนะคะ)

 

 

◊ รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูรายชื่อและกลุ่มที่สอบ
  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวญาดา  กีรติพงศ์ภักดี นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 4004  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4

  

ตารางสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ
ตารางสอบ ตารางสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: 1. วันสุดท้ายของการเรียนการสอนแต่ละวิชาแล้วแต่อาจารย์ผู้สอนกำหนดนะคะ

2. ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน : ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561
เว็บสำหรับลงทะเบียน

: https://reg.nida.ac.th/

วิชาที่เปิดสอน

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1-3 จะต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะ และหลังจากทราบผลการศึกษาภาค 2/2560 แล้วนักศึกษายังสามารถรักษาทุนได้ นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินภาค 3/2560 ที่ได้รับจากสถาบัน มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนคืนแก่นักศึกษาต่อไป
  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 2/2560

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กเว้นรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะแต่ละรายวิชา

อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

 

หน้า 1 จาก 59


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ