ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายอธิราช  ทวีปฏิมากร นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 7009 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7


  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mr. Bunthoeurn Sen นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 7010 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7

  

ประกาศสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2560

ประกาศสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสอบปากเปล่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ สถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสอบปากเปล่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2560 ดูประกาศ

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Thidavong Xayavong และ Miss Manivone Phongsopha นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5005  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

 


  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2560

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 28 คน ที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2560

ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5520313017

นายโชติพันธ์ ดวงพรอนันต์

2

5620313024

นายธีระนัย เรืองศรี

3

5720313020

นางสาวดวงฤทัย งามศิริจิตต์

4

5720313024

นางสาวศรีวิไล สิทธิสงวนไทย

5

5510323010

Mr.Yaoqiang Wang

6

5510323068

นางสาวดวงฤดี โสภณ

7

5510323069

นายกรภาส สิทธิจำรูญ

8

5710323001

นางสาวเมธาวดี นาทธนนันท์

9

5710323024

นางสาวอรศิริ พรหมสาขา ณ สกลนคร

10

5710323025

นางสาวไอลดา พัฒนพิศิษฐ

11

5710323027

นางสาววริศรา หนองแก

12

5710323028

นางสาวนาถชนก ภูริพัฒน์

13

5810323003

นายทีปวิช ศิริสมบูรณ์เวช

14

5810323004

นายอัครพล นาคทองคำ

15

5810323005

นายมิตร เหล่ารัตนไพบูลย์

16

5810323006

นางสาวอลิสา จงสุวรรณฐากูร

17

5810323008

นายนภทรรศน์ เจริญลาภ

18

5810323017

นายวิศรุต พวงกุหลาบ

19

5810323018

นายพิทยา สหสุทธิ์มนตรี

20

5810323020

นางสาวฤทัยรัตน์ เกตุแก้วมณีรัตน์

21

5810323021

นายวัชระ งาต้น

22

5810323022

นายเสกสรร ตรีวุฒิรักษ์

23

5810323025

นางสาวศิโรรัตน์ เดชวัตร

24

5810323027

นายภัทรกร จิรวิชยานนท์

25

5810323029

นางสาวณฤดี โรจนคงอยู่

26

5810323032

นางสาวกรรธิมา อุทิศ

27

5810323033

นางสาวศุภิสรา โกวิทางกูร

28

5810323044

นางสาวสิรภัทร เนมิตกนาม

  • เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 2/2559 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท

โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3  ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

  • กำหนดการสอบ : วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
  • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบจาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่อง บทสรุปการค้นคว้าอิสระ) โดยนำส่งคณะภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2.  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้  การสอบปากเปล่า ไม่ใช่การสอบ Workshop ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

  • กรณีสอบปากเปล่าครั้งนี้ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนสิงหาคม 2560
 

หน้า 1 จาก 59