ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ประจำภาค 1/2561

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำภาค 1/2561 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2561)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 2 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 มกราคม พ.ศ.2561
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 - วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา
  

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาค 2/2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (English Program) ภาคปกติ ประจำภาค 2/2560

วันปฐมนิเทศ ♣ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
กำหนดการ ◊ กำหนดการปฐมนิเทศ

 


  

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 4/2560
กำหนดการสอบ : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ 

: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 4/2560  ดูประกาศ
(กรุณาแต่งตัวสุภาพในวันมาสอบสัมภาษณ์นะคะ)

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กรณีทุน ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประจำภาค 1/2560

ตามที่คณะกรรมการคัดกรองได้พิจารณาใบสมัครของผู้สมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ดูรายละเอียด

 

หน้า 2 จาก 10