ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่นที่ 10 ประจำภาค 1/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 1/2561
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
สถานที่สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1/2561

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 10 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1/2561)

ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 (ครั้งที่ 1)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

ดูรายละเอียด

ขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดด้วย  (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในวันมาสอบสัมภาษณ์)

คณะจะแจ้งวันประกาศผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

  

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ เพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ (กรณีสอบข้อเขียน) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1/2561) กับกองบริการการศึกษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครสอบให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้

2. ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561 ไม่มีการรับสมัครเนื่องจากเป็นวันซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณจิตติมา  หมายเลขโทรศัพท์ 02-7273180

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

 

หน้า 2 จาก 11