ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูรายละเอียด

  

ผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)  ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)  ดูรายละเอียด

  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)


 

หน้า 8 จาก 9