ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)  ดูรายละเอียด

  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)


  

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 7 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์


  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูัสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ( สอบสัมภาษณ์ ) เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 7 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558

สอบสัมภาษณ์รอบแรก (ครั้งที่ 1/2558)

  • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

สอบสัมภาษณ์รอบสอง (ครั้งที่ 2/2558)

  • ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558

สอบสัมภาษณ์รอบสาม (ครั้งที่ 3/2558)

  • ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558
  • ดูรายละเอียดกรณีสอบสัมภาษณ์

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ประจำภาค 1  ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1/2558)  กรณีสอบข้อเขียน  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558


 

 

 

หน้า 8 จาก 8