ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ภาค 1/2559 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)
กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่สอบ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ห้องประชุม 2 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ดูรายละเอียดประกาศ

  

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1/2559

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาขั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เริ่มเรียนประมาณเดือนมิถุนายน 2559)

กรณีสอบข้อเขียน : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ดูรายละเอียดประกาศ
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ ดูรายละเอียดประกาศ
รอบที่หนึ่ง : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
รอบที่สอง : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559
รอบที่สาม : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559
ใบสมัคร : Download

 

 


  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน(นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 (รอบที่ 3)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1/2558 (รอบที่ 3) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียด

  

ประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ)รุ่นที่ 7 สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/58

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงาน (สอบสัมภาษณ์) เข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3/2558)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอุ๊ (จิตติมา) โทร. 02-7273180, 02-7273176

 

หน้า 8 จาก 10