ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน(นอกวลาราชการ) ภาค 1/2559 (รอบที่ 1)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1/2559 (รอบที่ 1)
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.
สถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 4
การชำระเงิน : วันที่ 14 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารไทยพาณิชย์/ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดูประกาศผล หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ภาค 1/2559 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)
กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่สอบ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ห้องประชุม 2 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ดูรายละเอียดประกาศ

  

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1/2559

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาขั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เริ่มเรียนประมาณเดือนมิถุนายน 2559)

กรณีสอบข้อเขียน : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ดูรายละเอียดประกาศ
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ ดูรายละเอียดประกาศ
รอบที่หนึ่ง : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
รอบที่สอง : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559
รอบที่สาม : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559
ใบสมัคร : Download

 

 


  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน(นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 (รอบที่ 3)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1/2558 (รอบที่ 3) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียด

 

หน้า 7 จาก 9