ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 ภาค 1/2560

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 9 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560


กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รอบที่สอง : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 - วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560
รอบที่สาม รับสมัุครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 - วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา
  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สัมภาษณ์) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 (สัมภาษณ์ครั้งที่ 3) ประจำภาค 1/2559

ดูรายละเอียด

  

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
กำหนดการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ดูกำหนดการปฐมนิเทศ
  

ประกาศรายชื่อและกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน(นอกเวลาราชการ) รอบที่ 3

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

ดูรายละเอียด

 

หน้า 6 จาก 10