กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 2/2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 2/2561
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ ประจำภาค 2/2561 ดูกำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 (ครั้งที่ 1/2562)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 11 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

ดูรายละเอียด

  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 (ครั้งที่ 1/2562)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1/2562) ดูรายละเอียด

ขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดด้วย  (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในวันมาสอบสัมภาษณ์)

คณะจะแจ้งวันประกาศผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบ  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

  

ประกาศผลผู้ได้รับทุน ดร.ก้องเกียรติฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 4/2561

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 4/2561 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียด

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติฯ ต้องนำหลักฐานที่ระบุไว้ในประกาศสถาบัน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำภาค 2/2561 ครั้งที่ 4/2561 ไปรายงานตัวที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรับ USER NAME และ PASSWORD และต้องบันทึกประวัติและลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ reg.nida.ac.th ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 หลังจากนั้น ให้แจ้งคุณจิตติมา (อุ๊) โทร. 02-7273180  เพื่อดำเนินการเรื่องทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2. นักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติฯ จะต้องช่วยเหลืองานของหลักสูตรตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
 

หน้า 1 จาก 13