ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ เพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ (กรณีสอบข้อเขียน) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1/2561) กับกองบริการการศึกษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครสอบให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้

2. ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561 ไม่มีการรับสมัครเนื่องจากเป็นวันซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณจิตติมา  หมายเลขโทรศัพท์ 02-7273180

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ประจำภาค 1/2561

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำภาค 1/2561 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2561)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 2 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 มกราคม พ.ศ.2561
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 - วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา
  

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาค 2/2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (English Program) ภาคปกติ ประจำภาค 2/2560

วันปฐมนิเทศ ♣ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
กำหนดการ ◊ กำหนดการปฐมนิเทศ

 


  

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 4/2560
กำหนดการสอบ : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ 

: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 4/2560  ดูประกาศ
(กรุณาแต่งตัวสุภาพในวันมาสอบสัมภาษณ์นะคะ)

 

หน้า 1 จาก 9