กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาค 1/2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (English Program) และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ประจำภาค 1/2560

วันปฐมนิเทศ ♣ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
กำหนดการ ◊ กำหนดการปฐมนิเทศ

 


  

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560
กำหนดการสอบ : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (English Program) และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจครั้งที่ 1/2560  ดูประกาศ
(กรุณาแต่งตัวสุภาพในวันมาสอบสัมภาษณ์นะคะ)
  

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560(รอบ 3)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3/2560)
: ดูผลการสอบสัมภาษณ์ (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)
หมายเหตุ

: กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการวันธรรมดา ไม่เปิดการเรียนการสอนในภาค 1/2560

: นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกลุ่มเรียนนอกเวลาราชการวันธรรมดา จะเข้าเรียนกับกลุ่มนอกเวลาราชการวันเสาร์ - อาทิตย์

  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมกราคม 2561)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 - วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

รอบที่สาม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 - วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา

 

หน้า 1 จาก 2