ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2561 (ครั้งที่ 2/2561)

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1/2561 (ครั้งที่ 2/2561) ดูประกาศผลสอบ (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้า)
หมายเหตุ : นักศึกษามารับเอกสารขึ้นทะเบียนได้ในวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.

: สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) กรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนสิงหาคม 2561) กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 2 รอบ
รอบที่หนึ่ง

: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

รอบที่สอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 - วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา
หมายเหตุ : จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course
  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เข้าเรียนเดือนสิงหาคม 2561)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 มกราคม พ.ศ.2561
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 - วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

รอบที่สาม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 - วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา