ประกาศผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบข้อเขียน นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบข้อเขียน นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2/2560)
ดูผลการสอบข้อเขียน (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)
หมายเหตุ

: กำหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งต้นเดือนธันวาคม 2560

  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมกราคม 2561)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 - วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

รอบที่สาม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 - วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา