ประกาศผลการสอบข้อเขียน นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2560

ประกาศผลสอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560

: ดูผลการสอบข้อเขียน (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)
  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560 (ครั้งที่ 2/2560)

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560 (ครั้งที่ 2/2560)
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) (ครั้งที่ 2/2560)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2560)

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ
รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม พ.ศ.2560
รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560

(วันที่ 30 และ 31 มกราคม 2560 ไม่มีการับสมัครที่สถาบันฯ)

รอบที่สาม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 - วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา

 

หน้า 2 จาก 2