ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 51

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 51
ประกาศ : ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษบศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 51 เข้าเรียนภาค 2/2561 

สอบวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.

ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

  

ประกาศผลอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ เข้าเรียนภาค 2/2561

ประกาศผลอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ เข้าเรียนภาค 2/2561
ประกาศผลสอบ : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ เข้าเรียนภาค 2/2561 

สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

ดูประกาศผลสอบ

  

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 4/2561

ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 4/2561
กำหนดการสอบ : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 

: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 4/2561

ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 51

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รุ่นที่ 51 (เข้าเรียนมกราคม 2562)


กลุ่มเรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. (เรียนแบบ Block Course)
กรณีสอบข้อเขียน : ครั้งที่ 2 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561
: รายละเอียดประกาศเดิม รายละเอียดประกาศขยายเวลา าวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 (สมัครออนไลน์ถึง 10 สิงหาคม 2561)

: ครั้งที่ 5 รับสมัครวันที่ 27 สิงหาคม 2561 - วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 (สมัครออนไลน์ถึง 5 ตุลาคม 2561)

: ครั้งที่ 6 รับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (สมัครออนไลน์ถึง 9 พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
กลุ่มเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
กรณีสอบข้อเขียน : ครั้งที่ 2 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561
: รายละเอียดประกาศดิม รายละเอียดประกาศขยายเวลา าวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 (สมัครออนไลน์ถึง 10 สิงหาคม 2561)
: ครั้งที่ 6 รับสมัครวันที่ 27 สิงหาคม 2561 - วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 (สมัครออนไลน์ถึง 5 ตุลาคม 2561)
: ครั้งที่ 7 รับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (สมัครออนไลน์ถึง 9 พฤศจิกายน 2561)
: รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา
หมายเหตุ : มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176 หรือ @mbenida นะคะ