ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 52

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รุ่นที่ 51 (เข้าเรียนสิงหาคม 2562)

กลุ่มเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
กรณีสอบข้อเขียน :รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2562
: รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2562 (สมัครออนไลน์ถึง 25 มกราคม 2562)
: ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2562 (สมัครออนไลน์ถึง 5 เมษายน 2562)
: ครั้งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 21 มิถุนายน 2562 (สมัครออนไลน์ถึง 7 มิถุนายน 2562)
: รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ : มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176-77 หรือ @mbenida นะคะ