ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1/2561

สอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้า)

สอบเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้า)

หมายเหตุ : นักศึกษามารับเอกสารขึ้นทะเบียนได้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.

: สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1/2561 ดูรายชื่อและสถานที่สอบ

และสถานที่สอบสัมภาษณ์

สอบวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในวันมาสอบสัมภาษณ์ ผู้หญิงขอให้ใส่กระโปรงมาในวันสอบนะคะ)

  

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ประจำภาค 1/2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ประจำภาค 1/2561
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ รุ่นที่ 38 ประจำภาค 1/2561 ดูกำหนดการ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14

  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) กรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนสิงหาคม 2561) (เพิ่มรอบการสมัครนะคะ)

กรณีสอบสัมภาษณ์ : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัคร

: กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

จัดการเรียนการสอนแบบ block course


รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรับสมัคร : กลุ่มเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

: รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา
หมายเหตุ : มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176 หรือ @mbenida นะคะ
 

หน้า 1 จาก 2