งานวิจัยที่ตีพิมพ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 Economic Contribution of Migrant Workers to Thailand
62 Exchange Rate Pass-Through in Thailand’s Import Industries
63 Financial Instability, Banking Crisis, and Growth Volatility in Thailand: An Investigation of Bi-Directional
64 Foreign Direct Investment Operations and Exchange Rate Pass-Through Strategies: An Analysis from Spatial Panel Data
65 Is AFTA a Trade Creation or a Trade Diversion for Thailand? An Investigation from Trade Indicators
66 Labour-Market Issues Under Trade Liberalization: Implications for Thai Workers
67 Macro Volatility and Financial Crisis in Thailand: An Investigation from National Income Identity
68 Potential Gains to Thailand from Joining the Bangkok Agreement Preferential Trade Arrangement
69 The Comprehensive Study of the Potential Gains to Thailand from Acceding to the Bangkok Agreement
70 The Impacts of the Thailand-U.S. Free Trade Agreement on theAutomotive Industry Gains from Trade, Adjustments Needed, and Employment Implications
71 The Real Estate Cycle and Real Business Cycle: Evidence from Thailand
72 Using Past Experiences to Develop an Early Warning System for Thailand’s Property Market
73 แนวคิดของการลงทุนจากต่างประเทศ: FDI Flows: A Critical Concept
74 กรอบของระบบการเงินในระดับจุลภาค (Micro-Financial System Framework)
75 การเชื่อมโยงของภาคเกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจไทย (The Linkages of Agriculture to the Thai Economy)
76 ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการหมอดู (Willingness to Pay to the Fortune Teller)
77 ความสุขจากทุนทางสังคม: กรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรี
78 แนวคิดจากทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีทวิภาคีของไทย
79 ผลกระทบของการค้าเสรีภาคบริการต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Service Liberalization in Thailand: A Case Study of Tourism Industry)
80 ระบบการเตือนภัยด้านที่อยู่อาศัย

หน้า 4 จาก 6