งานวิจัยที่ตีพิมพ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 Cointegration between Investment and Saving in Selected Asian Countries: ARDL Bounds Testing Procedure
22 Does Purchasing Power Parity hold in Thailand?
23 Economic Forces and the Thai Stock Market, 1993-2007
24 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
25 Exploring real exchange rate effects on trade balances in Thailand
26 Real Exchange Rate and Trade Flows between Thailand and Selected EU Nations
27 Inflation and inflation uncertainty in the ASEAN-5 economies
28 An Inquiry into Causality of Money Supply and Output Growth in Southeast Asian Nations
29 Recent evidence of the validity of the export-led growth hypothesis for Thailand
30 Relationship among Money, Prices and Aggregate Output in Thailand
31 An Analysis of the Determinants of Thailand’s Exports and Imports With Major Trading Partners
32 Testing between Alternative Models of Choice under Uncertainty: Some Initial Results
33 The Effects of Real Exchange Rate Volatility on Thailand's Exports to the United States and Japan under the Recent Float
34 The Impact of International Oil Prices on Industrial Production: The Case of Thailand
35 The relationship between government expenditures and economic growth in Thailand.
36 ASEAN plus three(China, Japan, Korea) – towards an economic union in East Asia?
37 Thailand’s Economic development and the Philosophy of Sufficiency Economy
38 ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
39 นโยบายการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
40 การบริหารการพัฒนาบูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน้า 2 จาก 6