เปลี่ยนแปลงการบรรยาย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ME 6003 DEVELOPMENT ECONOMICS : THEORIES AND APPLICATIONS
2 ศศ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์
3 ME 7004 GLOBAL ECONOMICS AND IMPACT ANALYSIS
4 ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ภาคปกติ บรรยายโดย รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
5 ME 5000 APPLIED ECONOMETRICS
6 ศศ 6020 มหเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ บรยายโดย อาจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล
7 ME 7004 GLOBAL ECONOMICS AND IMPACT ANALYSIS
8 ศศ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์
9 ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาคปกติ บรรยายโดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
10 ME 6003 DEVELOPMENT ECONOMICS : THEORIES AND APPLICATIONS
11 ศม 7100 การออกแบบและวิธีวิจัย ภาคปกติ บรรยายโดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
12 ศศ 5020 เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ ภาคปกติ บรรยายโดย ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
13 ศศ 6020 มหเศรษฐศาตร์ ภาคปกติ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล
14 ศศ 6010 จุลเศรษฐศาตร์ ภาคพิเศษ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล
15 ศก 5001 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเศรษฐมิติเบื้องต้น ภาคปกติ บรรยายโดย ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์
16 ศศ 7042 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ ภาคปกติ บรรยายโดย ผศ.ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
17 ศศ 6020 มหเศรษฐศาตร์ ภาคพิเศษ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล
18 ศศ 7011 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ภาคปกติ บรรยายโดย รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
19 ขอเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้บรรยายเพิ่มเติม2วันจากที่เคยแจ้งวิชาศศ7013การติดตามและประเมินผลโครงการภาค
20 ศก 7003 อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ภาคปกติ บรรยายโดย ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

หน้า 1 จาก 12