ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
81 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง [MBE, 2552]
82 การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม [MBE, 2552]
83 การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น [MBE, 2552]
84 การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี (MBE,2558)
85 การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย [MBE, 2553]
86 การศึกษาความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากผลกระทบของ Weekend Effect [MBE, 2552]
87 การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างบัญชีเดินสะพัด (Current Account) และบัญชีทุน (Financial Account) ของประเทศไทย โดยผ่านการปรับตัวทางด้านราคาและทางด้านรายได้ [MBE, 2552]
88 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำในประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [MBE, 2552]
89 การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (MBE,2558)
90 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [MBE, 2553]
91 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม [MBE, 2553]
92 การศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป (MBE,2558)
93 การศึกษาช่องว่างการออมและการลงทุนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (MBE,2558)
94 การศึกษาบทบาทความสำคัญของการให้การผลจากการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(GSP) ของสหภาพยุโรป ต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการส่งออกของประเทศไทย [MBE, 2553]
95 การศึกษาปัจจัยกำหนดราคาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร (MBE,2558)
96 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ในประเทศไทย [MBE, 2552]
97 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพการส่งออกยางพาราโดยใช้ระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation model) (MBE,2558)
98 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [MBE, 2553]
99 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินเยน (MBE,2558)
100 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการกระทบต่อส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (MFE,2558)

หน้า 5 จาก 13