ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
61 การวิเคราะห์การเปิดเสรีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [MBE, 2552]
62 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้พลังงานธรรมชาติในรถแท็กซี่ [MBE, 2552]
63 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดระบบแถวคอยในธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) [MBE, 2552]
64 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : เครื่องอบแห้งสำหรับข้าวเปลือกปริมาณ 20 ตันต่อวัน [MBE, 2552]
65 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการ กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารฟีนอลแห่งที่ 2 ของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (MBE,2557)
66 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการปลูกสบู่ดําเพื่อใช้ลดต้นทุนการปลูกข้าวในเขตชลประทาน [MBE, 2552]
67 การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของระบบบำบัดน้ำเสียโรงแรมในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [MBE, 2552]
68 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประหยัดจากขนาดในธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน กรณีศึกษา บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียลิ่ง จำกัด [MBE, 2553]
69 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสบู่ดำและมะเยาหินเพื่อการผลิตไบโอดีเซล [MBE, 2553]
70 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการผลิตพลังงานความร้อนจากขยะมูลฝอยกรณีศึกษา ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี [MBE, 2552]
71 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการขยายการศึกษาภาคบังคับของไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี [MBE, 2552]
72 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) กรณีศึกษา Gold Future, SET 50 Index Future และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) [MBE, 2553]
73 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโครงการบำบัดน้าเสียและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน กรณีศึกษา : เกาะล้าน จ.ชลบุรี [MBE, 2553]
74 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจลงทุน กรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่ม Modern Trade [MBE, 2553]
75 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร [MBE, 2553]
76 การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินโครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดน จ.พิษณุโลก (MBE, 2557)
77 การวิเคราะห์ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนด้วยวิธีจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด ภายใต้แนวคิด Arbitrage Pricing Timing Model [MFE, 2553]
78 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนใน หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานโดยใช้แบบจำลอง (Arbitrage Pricing Theory : APT) [MBE, 2553]
79 การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกของไทยไปยังจีนในปี พ.ศ. 2543 – 2551 [MBE, 2552]
80 การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที [MBE, 2553]

หน้า 4 จาก 13