ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
41 การประเมินมูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย : กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2551 [MBE, 2553]
42 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงนันทนาการของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [MBE, 2552]
43 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี (MBE,2558)
44 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (MBE, 2558)
45 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมรดกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา [MBE, 2553]
46 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี [MBE, 2553]
47 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอาหารกลางวัน [MBE, 2553]
48 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี [MBE, 2552]
49 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม [MBE, 2552]
50 การประเมินมูลค่าประโยชน์เชิงนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม [MBE, 2552]
51 การประเมินมูลค่าผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบบุฟเฟ่ต์ผลไม้ กรณีศึกษา : จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด (MBE, 2558)
52 การประเมินมูลค่าหุ้น กรณีศึกษาการซื้อขายหุ้น ชิน คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเทมาเส็ค [MFE, 2553]
53 การประเมินมูลค่าอุทยานแห่งชาติเขานัน [MBE, 2552]
54 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2524 – 2549 [MBE, 2552]
55 การพยากรณ์ดัชนีราคาเหล็กของประเทศไทยโดยแบบจาลองARIMA และแบบจาลอง ARIMAX (Steel Price Index Forecasting Using ARIMA and ARIMAX Model) MFE,2557
56 การพยากรณ์ราคายางพาราด้วยวิธี ARIMA-GARCH และ Decomposition Method (MDE,2558
57 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีใต้ กรณีศึกษาอุปสงค์ การนําเข้าสินค้าของไทยในช่วงปี 2539-2551 [MBE, 2553]
58 การวัดระดับทักษะทางการเงินกับการมีส่วนร่วมในตลาดทุน (MFE,2557)
59 การวิจัยและพัฒนามีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยหรือไม่ [MBE, 2553]
60 การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมและบริการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี [MBE, 2552]

หน้า 3 จาก 13