ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
241 สื่อโป๊และการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน [MBE, 2553]
242 อินเตอร์เน็ตกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย [MBE, 2552]
243 อุตสาหกรรมเหล็ก : การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ระหว่างไทย-จีน [MBE, 2552]
244 อุปสงค์การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ [MBE, 2553]
245 อุปสงค์ยางแผ่นรมควันจากประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้า [MBE, 2553]
246 เปรียบเทียบมูลค่าของ SET50 Index Options ที่ได้จากการประเมินตามทฤษฎี กับราคาที่เกิดขึ้นจริง [MFE, 2553]
247 แบบจาลองทางเศรษฐมิติสาหรับการบริโภคภาคเอกชนของ ประเทศไทย [MBE, 2553]
248 แบบจำลองการพยากรณ์ การล้มละลายของบริษัท ในประเทศไทย [MBE, 2552]
249 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบช่วยปลดหนี้ได้จริงหรือ: กรณีศึกษา ตลาดตระกูลสุข อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว [MBE, 2553]
250 โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และปัจจัยในการกำหนดค่าระวางของสายการเดินเรือ: เส้นทางไทย – เนเธอร์แลนด์ (MBE,2558)
251 โครงสร้างตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย [MBE, 2552]
252 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล Ownership Structure and Dividend Policy (MBE,2557)
253 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กกึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทย [MBE, 2553]
254 โครงสร้างเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย [MBE, 2552]

หน้า 13 จาก 13