ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
21 การซื้อตามเมื อราคาปิดสูงสุดในวัน สามารถทำกำไรได้ในระยะสันหรือไม่ (MFE,2558)
22 การตอบสนองของนักลงทุน ต่อการเปลี่ยนคา แนะนำในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ไทย(MFE,2558)
23 การตัดสินใจทำงานของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร [MBE, 2553]
24 การตัดสินใจเข้าร่วมกําลังแรงงานของประชากรสูงอายุในประเทศไทย (MBE,2558)
25 การทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยใช้แบบจาลองผสม (MBE,2558)
26 การทดสอบแบบจำลอง Four – Factor Pricing Model กับหลักทรัพย์ในประเทศไทย (SET 100) [MFE, 2553]
27 การทดสอบแบบจำลอง Five-Factor Model กับกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MFE,2558)
28 การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย กับความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (MFE,2558)
29 การประหยัดจากขนาดและปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมกองทุนรวมในประเทศไทย (MFE,2558)
30 การประเมินความมั่นคงของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย [MBE, 2552]
31 การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ [MBE, 2552]
32 การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ [MBE, 2552]
33 การประเมินมูAลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (MBE,2558)
34 การประเมินมูลค่า ธ.อิสลามแห่งประเทศไทยกับการดำเนินงานตามหลักศาสนา (ซารีอะห์) [MFE, 2553]
35 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยว เพื่อวิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง [MBE, 2553]
36 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองแสนแสบ กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองแสนแสบ เขตวัฒนา [MBE, 2552]
37 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายเพื่อฟื้นฟูคุณภาพเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา ชายหาดถํ้าพัง [MBE, 2553]
38 การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการทัวร์ช้างของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านรวมมิตร อ.เมือง จ.เชียงราย [MBE, 2553]
39 การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อปรับปรุงศาลาชมหิ่งห้อย กรณีศึกษา : สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ [MBE, 2553]
40 การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการหาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [MBE, 2552]

หน้า 2 จาก 13