ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
181 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา [MBE, 2552]
182 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยโครงการบ้านจัดสรรบนถนนเกษตร - นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร [MBE, 2552]
183 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง กรณีศึกษา: เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง [MBE, 2552]
184 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการหมอดูในกรุงเทพมหานคร [MBE, 2552]
185 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนวันในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง [MBE, 2552]
186 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการนาเข้าส่งออกบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา กรณีศึกษา อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว [MBE, 2553]
187 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร [MBE, 2552]
188 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์(MBE,2558)
189 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (MFE,2558)
190 ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (MBE,2558)
191 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมเปิดตราสารทุน [MBE, 2553]
192 ปัจจัยในการทำนายพฤติกรรมการออมของคนทำงานวัยผู้ใหญ่ ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร (MBE,2558)
193 ผลกระทบของ FDI ที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์ [MFE, 2553]
194 ผลกระทบของการซื้อขายฟิวเจอร์สในดัชนีหลักทรัพย์ที่มีผลต่อความผันผวนของราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง [MFE, 2553]
195 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่อการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย [MBE, 2553]
196 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ต่อราคาสินค้าและการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย [MBE, 2552]
197 ผลกระทบของความรู้สึกนักลงทุนส่วนที่มีเหตุมีผลและไม่มีเหตุมีผลต่อผลตอบแทนการลงทุนในดัชนี SET50 (MFE,2557)
198 ผลกระทบของนโยบายเงินปันผลต่อความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดทุน ในประเทศไทย ? (MFE,2558)
199 ผลกระทบของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาต่อตลาดการเงินไทย (MFE,2558)
200 ผลกระทบของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาต่อตลาดการเงินไทย (MFE,2558)

หน้า 10 จาก 13