ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
161 ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจฝากเงินส่วนบุคคลกับธนาคารพาณิชย์ไทย [MBE, 2552]
162 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ของการประกันชีวิตในประเทศไทย [MBE, 2552]
163 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการรถกระบะ 1 ตันในประเทศไทย [MBE, 2552]
164 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้ในตลาดแรก โดยศึกษาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (MFE,2558)
165 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน [MBE, 2552]
166 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ [MBE, 2552]
167 ปัจจัยที่มีผลต่อการกู้เงินนอกระบบ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร [MBE, 2552]
168 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ กรณีศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร [MBE, 2553]
169 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดระดับบน(High-end) ในเขตกรุงเทพมหานครของชาวต่างชาติ กรณีศึกษา : ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ ไอซีแอล ( ICL Bank )[MBE, 2552]
170 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ของนักลงทุนรายย่อย (MBE,2558)
171 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครและใช้บริการบัตรเครดิตระหว่างธนาคารในประเทศกับธนาคารต่างประเทศ [MBE, 2552]
172 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแต่งงาน : กรณีศึกษาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร [MBE, 2552]
173 ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย(MBE,2558)
174 ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร [MBE, 2553]
175 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการส่งออกของประเทศไทย [MBE, 2553]
176 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย [MBE, 2552]
177 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย [MBE, 2552]
178 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะตลาดหลักทรัพย์และการพยากรณ์ภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MFE,2557)
179 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ [MBE, 2552]
180 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ Risk Adjusted Return ของกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้

หน้า 9 จาก 13