ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
141 ความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยภาตใต้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2532 – 2551 [MBE, 2553]
142 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน +6 [MBE, 2553]
143 ความเต็มใจจะจ่ายค่าเข้าชมเพื่อพัฒนาสวนนกชัยนาท [MBE, 2552]
144 ความเต็มใจจะจ่ายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี (MBE,2558)
145 ความเต็มใจจะจ่ายในการใช้บริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล(Personal Trainer)ในศูนย์ออกกำลังกาย (MBE,2557)
146 ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในภาวะตลาด Bull และภาวะตลาด Bear ด้วยแบบจำลอง Time-Varying Beta Model [MBE, 2553]
147 ความเหมาะสมในการกำหนดงบประมาณโฆษณา กรณีศึกษา : บริษัทประกันชีวิต [MBE, 2552]
148 คุณภาพของกำไรและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ออกหุ้น Initial Public Offerings (IPOs) ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MFE,2557)
149 จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเงิน 1 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ1 (MFE,2558)
150 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนชนชั้นกลางในประเทศไทย [MBE, 2553]
151 ตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff) ที่เหมาะสม [MBE, 2553]
152 นโยบายการเงิน กับ กับดักสภาพคล่อง [MBE, 2553]
153 นโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่อการปรับตัวทางการคลัง กรณีศึกษา: ประเทศไทย [MBE, 2552]
154 บทวิเคราะห์หลักทรัพย์สร้างผลตอบทนเกินปกติได้หรือไม่ [MBE, 2552]
155 บรรษัทภิบาลในธนาคารพาณิชย์ [MBE, 2552]
156 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย [MFE, 2553]
157 ประสิทธิภาพการป้องกันความเสี่ยงด้วยเครื่องมือทางอนุพันธ์ระหว่าง ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหลักทรัพย์รายตัว (MFE 2558)
158 ประสิทธิภาพและแบบจำลองสำหรับการประมาณค่า Hedge Ratio โดยใช้สัญญา SET 50 Index Futures ในการลดความผันผวนของกลุ่มหลักทรัพย์ [MFE, 2553]
159 ประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุน [MFE, 2553]
160 ปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ไทย [MBE, 2552]

หน้า 8 จาก 13