ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
121 การเปรียบเทียบการประหยัดต่อขนาดของการผลิตน้ำประปา กรณีศึกษา : สำนักงานประปาจันทบุรีและสำนักงานประปาขลุง [MBE, 2552]
122 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการผลิตข้าวหอมมะลิแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี ในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดสุรินทร์ [MBE, 2553]
123 การเปรียบเทียบอุปสงค์การท่องเที่ยวของชาวอินเดียในประเทศไทยและมาเลเซีย [MBE, 2552]
124 การเปรียบเทียบอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย [MBE, 2552]
125 การแข่งขันของอตุสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC (MBE,2556)
126 การโฆษณามีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าหรือไม่ Dose Advertisement affect Price Setting? [MBE, 2552]
127 การใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือของคนวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร [MBE, 2553]
128 ความคลาดเคลื่อนของการประเมินมูลค่าโครงการภายใต้ภาวะเงินเฟ้อ กรณีศึกษา โรงแรมสยาม 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี [MBE, 2553]
129 ความคุ้มค่าของโครงการติดตั้ง Solar Farm เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า จ่ายเข้าสายส่งการไฟฟ้า (MBE,2557)
130 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลต่อการประมาณค่า Forward Premium [MFE, 2553]
131 ความพอใจจ่ายของผู้บริโภคต่อระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ [MBE, 2552]
132 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและปัจจัยจากงาน กรณีศึกษา : พนักงานบริษัทผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและชุดชั้นในสตรี [MBE, 2552]
133 ความมีเสถียรภาพของกำไรในหลักทรัพย์ไทย (MFE,2558)
134 ความรู้และพฤติกรรมการเงินของข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร (MFE,2558)
135 ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชีกับความเสี่ยงที่เป็นระบบจากการลงทุน กรณีศึกษา หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MBE,2558)
136 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัท [MBE, 2552]
137 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันกับอัตราการว่างงาน [MBE, 2552]
138 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะในประเทศไทย (MFE,2557)
139 ความสัมพันธ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาขายปลีกน้ำมัน ในประเทศไทยกับราคาน้ำมันในตลาดโลก [MBE, 2552]
140 ความสามารถของการบริหารกองทุนรวมในไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีและญี่ปุ่น (MFE,2558)

หน้า 7 จาก 13