ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

**************************ขออภัย !!! กำลังดำเนินการปรับปรุง*************************

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
101 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ลีสซิ่งของบริษัทจำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [MBE, 2553]
102 การศึกษาปัจจัยและประเมินมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายในการลดอุบัติเหตุจากรถเมล์ (MBE,2558)
103 การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม กรณีศึกษาในอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ (MFE,2558)
104 การศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ทางด้านการค้า [MBE, 2552]
105 การศึกษาผลกระทบของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [MBE, 2553]
106 การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น (MFE,2558)
107 การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาค กรณีศึกษา : วัดบุณยประดิษฐ์ [MBE, 2552]
108 การศึกษาสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกา [MBE, 2552]
109 การศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม กรณีโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา MBE,2557
110 การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [MBE, 2552]
111 การศึกษาแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์แบบระลอกคลื่น [MBE, 2553]
112 การศึกษึงความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย [MFE, 2553]
113 การสร้างดัชนีวัดระดับฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยประยุกต์จาก UBS SWISS REAL ESTATE BUBBLE INDEX (MBE,2556)
114 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ทางทะเล เกาะลอย จังหวัดชลบุรี (MBE,2558)
115 การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อระดับราคาสินค้า กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง [MBE, 2552]
116 การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตซับไพร์ม กรณีศึกษา : สินค้าส่งออกสำคัญ 15 อันดับแรกของไทย [MBE, 2552]
117 การหาความสัมพันธ์ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพลต่อหุ้นสามัญกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ [MBE, 2552]
118 การหามูลค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนและการวัดการกระจายรายได้ [MBE, 2552]
119 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในสภาวะตลาดร้อนแรงและสภาวะตลาดอ่อนแรงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MFE,2558)
120 การออมระยะยาวที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี [MBE, 2553]

หน้า 6 จาก 13