หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program (Business Economics)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มีการเปิดสอนในเวลาราชการตั้งแต่ 2535 และได้เปิดสนอภาคพิเศษในปีต่อมา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐและองค์การสาธารณประโยชน์
ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชาเอก : การวิเคราะห์โครงการ
: ศรษฐศาสตร์ธูรกิจระหว่างประเทศ
: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
: เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
ภาคพิเศษเรียนนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
สาขาวิชาเอก การวิเคราะห์โครงการ
: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
: เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
ภาคปกติเรียนนอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชาเอก การวิเคราะห์โครงการ
: ศรษฐศาสตร์ธูรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
รับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ จำนวน 40 คน
ภาคพิเศษ : จำนวน 100 คน
อัตราค่าหน่วยกิต
ภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ภาคพิเศษ : หน่วยกิตละ 4,000 บาท

*เฉพาะสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามกลุ่มได้

โบว์ชัวหลักสูตร