พศ.9000
DE 9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต

นักศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยของตน ในสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ทางพัฒนาการเศรษฐกิจมาประยุกต์

บุพวิชา พศ.7100