พศ.9004
DE 9004
วิทยานิพนธ์
Thesis เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
12 หน่วยกิต
บุพวิชาที่กำหนดในแต่ละวิชา คณบดีอาจยกเว้นบุพวิชาได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม