พศ.4000
DE 4000
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 หน่วยกิต

การศึกษานิยามและแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และบทบาทของรัฐบาล ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน หลักคิดมูลค่าส่วนเพิ่ม (Marginal Analysis) การหาทางเลือกที่ดีที่สุด (Optimization) ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจมหภาค ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค์รวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ ความต้องการถือเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน รัฐบาลและนโยบายการคลัง ปัญหาเงินเฟ้อ และการว่างงาน ดุลการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน