พศ.4010
DE 4010
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Mathematics and Statistics for Economists
3 หน่วยกิต

การประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่มาของข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการและเทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน