พศ.5000
DE 5000
เศรษฐมิติ I
Econometrics I
3 หน่วยกิต

การประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างตัวแบบเศรษฐมิติ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อกำหนดของตัวแบบ การปรับวิธีประมาณการให้เหมาะสมกับประเภทของตัวแบบ การประมาณการกรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ และการฝึกปฏิบัติ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200