พศ.6100
DE 6100
จุลเศรษฐศาสตร์
Microeconomics
3 หน่วยกิต

ขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค ค่าของเวลา การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงสร้างตลาดสินค้า ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ โครงสร้างตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีดุลยภาพทั่วไป บทบาทของเงินในดุลยภาพทั่วไป ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ แนวคิดความทัดเทียมและประสิทธิภาพจากทฤษฎีการเปลี่ยนที่ (Changing Place Theory)