พศ.6300
DE 6300
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ทฤษฎีและการประยุกต์
Development Economics : Theories and Applications
3 หน่วยกิต

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนัยเชิงนโยบาย ความเหมาะสมและข้อด้อยของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา การศึกษากระบวนการและนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาประชากร ปัญหาจากการขยายตัวของเมือง มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา เช่น การศึกษา การสาธารณสุข สินเชื่อและการเงินระดับจุลภาค (Credit and Microfinance) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม