พศ.7010
DE 7010
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ I
Public Economics I
3 หน่วยกิต

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบทบาทของรัฐ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ลักษณะและผลกระทบของความล้มเหลวของระบบตลาดและความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Asymmetric Information) บทบาทของรัฐในการแทรกแซงระบบตลาดเพื่อสวัสดิการของสังคมที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาการกระจายรายได้ ข้อจำกัดและความล้มเหลวของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด เศรษฐศาสตร์ทางเลือกสาธารณะ (Economics of Public Choices) กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและกรณีศึกษานโยบายสาธารณะที่สำคัญของประเทศไทย

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200