พศ.7020
DE 7020
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยยุทธศาสตร์
Economics of Strategy
3 หน่วยกิต

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ การศึกษาตลาดและความ สามารถในการแข่งขัน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการและองค์กรเพื่อการตัดสินใจ การศึกษาปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขความสำเร็จ การเขียนแผน เครื่องมือบริหาร และการประยุกต์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200