พศ.7100
DE 7100
การออกแบบและวิธีวิจัย
Research Design and Methods
3 หน่วยกิต

ศึกษาวิธีการพัฒนากรอบปัญหาหรือโจทย์ของการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี สมมติฐาน และตัวแบบ กระบวนการวิจัยและการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัย งานสำรวจในการวิจัย การวิเคราะห์ผลและการอนุมานทางสถิติ การรายงานผลการวิจัย ตัวอย่างกาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยโดยนักศึกษา