กรอบการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในตลาดโลก


บทคัดย่อ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การชี้ให้เห็นมาตรในการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งมาจากทั้งด้านการส่งออกและการนำเข้าแต่ละประเทศ ดัชนีที่นิยมใช้วัดกันคือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏจริงจากการส่งออกแล้วการนำเข้า การศึกษาเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่ามาตรวัดดังกล่าวมีความสำคัญและนำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางนโยบายของประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ...