การจัดสรรเวลาของอาจารย์หญิงผู้สมรสแล้วกรณีมหาวิทยาลัยภาคเหนือ [MBE, 2553]


บทคัดย่อ: อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นอาชีพที่ไม่เพียงแต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทุนมนุษย์สูงกว่าอาชีพอื่น แต่ยังต้องใช้ทักษะ เทคนิคการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปลูกศิษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลับเป็นอาชีพที่มีการจัดสรรเวลาที่ซับซ้อนมากอาชีพหนึ่ง เพราะต้องทำงานมากกว่าชั่วโมงการสอนตามปกติ โดยการเตรียมการสอน และการทำงานเพิ่มที่บ้าน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้แม้จะทำให้รายได้ของอาจารย์เหล่านั้นเพิ่มขึ้น แต่ต้องแลกกับเวลาจากการทำงานบ้านและเวลาในการพักผ่อนที่ลดลง ฉะนั้นแม้ นักเศรษฐศาสตร์บางท่าน แรงงานหญิงผู้สมรสแล้ว เข้ามาทำงานในตลาดแรงงานมากขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ ...