นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ปี 2562 (ฮังการี่)


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งเประเทศอังการีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี่  รายละเอียนติดต่อที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ