ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายคำนูณ  นรากรพิจิตร์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4006   อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4