คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 1/2561

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่วันที่ 3-30 พฤศจิกายน 2561

กเว้นวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course ได้แก่

  • วิชา EX 7007 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และวิชา EX 6001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ สามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 พฤศจิกายน  2561
  • วิชา EX 7006 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์  สามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม  2562
อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน
 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ