การผ่อนผันการรับราชการทหารประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ขอให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องขอผ่อนผัน หรือเคยขอรับการผ่่อนผันมาแล้วจะแสดงความจำนงได้ที่กองบริการ การศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดตามลิ้ง.......