ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2561

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 13 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2561  ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5720313019

นายอานนท์ แสงสว่าง

2

5820313001

นายชัยรัตน์ ภู่สุวรรณ

3

5820313008

นายณัทชัย กิ่งใบสมบูรณ์

4

5710323008

นายเกียรติศักดิ์ คุปตะวณิช

5

5710323026

นางสาวพร้อมจิตต์ สุวรรณกลาง

6

5810323028

นางสาวสุพรรษา ชื่นมาลัย

7

5910323004

นางสาวสุมณฑา แซ่ซิ้ม

8

5910323006

นางสาวชนากานต์ เกิดกลิ่นหอม

9

5910323007

นางสาวพิชญ์สิณี โชคลักษมีกุล

10

5910323012

นางสาวสุพรรณี ปานทอง

11

5910323017

นางสาวปณิดา สนธิยา

12

5910323022

นางสาวสุภาพร โฝงสูงเนิน

13

5910323047

นายอวิรุทธ์ ศรีวัฒนชัยกุล

  • เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2561 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • กำหนดการสอบ : วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
  • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายวิชาการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1)  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ตัวอย่างแบบฟอร์ม) โดยนำส่งที่คณะภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2)  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

  • กรณีที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งนี้ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนธันวาคม 2561