ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2561

ประกาศ

◊ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ดูผลสอบ

ผลสอบ

◊ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูผลสอบ
◊ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูผลสอบ
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ไม่ผ่านและมีความประสงค์จะเข้ารับฟังคำชี้แจง สามารถเขียนคำร้องขอฟังคำชี้แจงได้ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561