ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50 ประจำภาค 1/2561

สอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้า)

สอบเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้า)

หมายเหตุ : นักศึกษามารับเอกสารขึ้นทะเบียนได้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.

: สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561