ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

น หมายถึง อาคารนวมินทราธิราช / ส หมายถึง อาคารสยามบรมราชกุมารี