การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับมูลค่าการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา [MBE, 2553]


บทคัดย่อ: ทรัพย์สินทางปัญญา ในปัจจุบันได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการค้าเนื่องจากการค้าที่เกิดขึ้นจำนวนมากเป็นสินค้าที่เกิดจากผลิตผลทางปัญญา โดยเฉพาะสินค้าที่มีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตใหม่ๆ ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆกลายสภาพมาเป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ และทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา มีความจำเป็นเพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นที่ประเทศพัฒนาแล้ว ...