กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน : ระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2561
เว็บสำหรับลงทะเบียน

https://reg.nida.ac.th/

วิชาที่เปิดสอน

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ

: นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1-3 จะต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะ และหลังจากทราบผลการศึกษาภาค 3/2560 แล้วนักศึกษายังสามารถรักษาทุนได้ นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินภาค 1/2561 ที่ได้รับจากสถาบัน มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนคืนแก่นักศึกษาต่อไป

หากนักศึกษาคนใดสนใจเรียนวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหารภาคพิเศษ สามารถสอบถามวิชาเรียนได้ที่ 02-7273654 คุณสุปรียานะคะ