ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 50

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) กรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนสิงหาคม 2561) (เพิ่มรอบการสมัครนะคะ)

กรณีสอบสัมภาษณ์ : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัคร

: กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

จัดการเรียนการสอนแบบ block course


รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรับสมัคร : กลุ่มเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

: รายละเอียดประกาศ าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา
หมายเหตุ : มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176 หรือ @mbenida นะคะ