กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน : ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561
เว็บสำหรับลงทะเบียน

: https://reg.nida.ac.th/

วิชาที่เปิดสอน

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1-3 จะต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะ และหลังจากทราบผลการศึกษาภาค 2/2560 แล้วนักศึกษายังสามารถรักษาทุนได้ นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินภาค 3/2560 ที่ได้รับจากสถาบัน มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนคืนแก่นักศึกษาต่อไป
 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ