ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่นที่ 10 ประจำภาค 1/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 1/2561
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
สถานที่สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ