ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) กรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนสิงหาคม 2561) กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 2 รอบ
รอบที่หนึ่ง

: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

รอบที่สอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 - วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัคร รายละเอียดประกาศ
ใบสมัคร าวน์โหลดใบสมัคร
ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครทางอินเทอร์เน็ต : เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา
หมายเหตุ : จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course