ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ
ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: 1. วิชาที่ไม่มีการสอบกลางภาค นักศึกษาต้องสอบถามอาจารย์ผู้บรรยายว่าจะมีการสอนในช่วงเวลาสอบหรือไม่

2. ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ